Hledat

Úřední deska

Vyveseno
5.10.2018

Vyveseno
5.10.2018

Vyveseno
9.9.2018

Vyveseno
9.9.2018

Vyveseno
9.9.2018

PřihlášeníInformace z našeho obecního úřadu

 

 

Obec Podmoklany, její osady Hudeč, Braníšov (dříve Odraneč) a Cerhov a samoty Sychrov a Na hrázi existují podle zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích č. 128/2000 sb).
Obec je základním územním samosprávným společenství občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranici území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těch vztahů vyplívajících.
Obec má vlastní majetek a finanční zdroje se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem. 

-zpět nahoru-

 

 

Organizační struktura Obecního Úřadu Podmoklany


Starosta obce: Jiří Zatřepálek
Místostarosta: Ing. Miroslav Marek

Hlavní účetní: Marcela Laštůvková
Správce obecních lesů: Jíří Vopelka

Správce Společenského domu a obecního majetku: Jan Růžička

 

Kontakt:
Obecní úřad Podmoklany
Horní Studenec 582 64

tel: 569 694 710
fax: 569 694 710
e-mai: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www: http://www.podmoklany.wz.cz

IČO: 00580023
DIČ: CZ 00580023
bank. spojení: 32329521 / 0100
obec není plátcem DPH


Úřední hodiny :

Pondělí 15:oo - 17:oo hod

Čtvrtek 15:oo - 17:oo hod

(ve čtvrtek včetně účetní obce)

 

Starosta obce Jiří Zatřepálek
mobil: 721171998
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Místostarosta Ing. Miroslav Marek
mobil: 606101581
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Hlavní účetní Marcela Laštůvková
mobil: 604 432 850
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

správce Společenského domu a obecního majetku 

p. Růžička Jan 

mobil: 732 934 410

 

-zpět nahoru-

 

 

Orgány obce


Zastupitelstvo obce je složeno z 9 členů, kteří rozhodují o věcech patřící do samostatné působnosti obce.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V obci Podmoklany vykonává podle zák. č. 128/2000 § 99 odst.2 a § 102ods.4 funkci rady starosta.

Starosta Jiří Zatřepálek zastupuje obec navenek, stojí v čele obecního úřadu a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.

Místostarosta Ing. Miroslav Marek zastupuje starostu, jedná a rozhoduje ve všech věcech v době jeho nepřítomnosti.

Orgány zastupitelstva obce (kontrolní)

Finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
Předseda: Mgr. Milan Bičík

Kontrolní výbor – Kontroluje plnění usnesení ZO, dodržování vyhlášek obce a dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti.
Předseda: p.Jun Jaroslav Dis.

Předsedové komisí :
Komise výstavby
Pavel Kolář

Komise braně-bezpečnostní - Karel Štěrba
Komise mládeže a sportu - Ing. Michal Zvolánek

Komise sociální - Ondřej Němec

Podpisové právo mají :
místostarosta Ing. Miroslav Marek
člen ZO Karel Štěrba
hlavní účetní Marcela Laštůvková

-zpět nahoru-

 

 

Místo a způsob jak získat příslušné informace


Informace o činnosti obce může občan obce (trval. pobyt) starší 18. let získat za účasti na jednání ZO, nahlížením do jeho zápisu z jeho jednání a na úřední desce OÚ, Vlastník nemovitosti na území obce může získat informaci pokud se týká jeho osobně.

Informace poskytuje a podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím ( dále jen žádost ) vyřizuje : 
Jiří Zatřepálek – starosta obce 
Ing. Miroslav Marek – místostarosta

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující je třeba žádost podat písemně.

Písemné žádosti jsou evidovány dnem, kdy je obdrží obecní úřad.

Z podání musí být zřejmé, kdo žádost podává a co je konkrétně požadováno.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a v případě, že se jedná o informaci:
 - se nevztahuje k jeho působnost, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů    žadateli.
 - je nesrozumitelná, nebo formulovaná příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost do 30 dnů upřesnil.
Pokud žadatel neučiní, obecní úřad rozhodne o zamítnutí žádosti.

Požadovanou informaci poskytne obecní úřad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesněn žádosti. Ze závažných důvodů je možno lhůtu prodloužit, nejvýše však o 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení prokazatelně informován.

Veškeré poskytování informací je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a zřetelem na ochranu osobních údajů.


-zpět nahoru-

 

 

Podání žádostí, stížností, návrhu, podmětu

 

Veškeré písemné žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnosti, podměty či jiná dožádání se doručují poštou na adresu Obecního úřadu Podmoklany. Osobně na Obecní úřad v úředních hodinách.

 

Popis podávání opravných prostředků proti rozhodnutí 
Obecního úřadu Podmoklany

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Podmoklany o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí informace (i částečné) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu Podmoklany.
Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace rozhoduje:

 - ve věcech samostatné působnosti obce – starosta nebo zastupitelstvo obce.

 - ve věcech přenesené působnosti – Krajský úřad Vysočina v Jihlavě jako povinný subjekt nejblíže vyššího stupně.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obecního úřadu.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu.

Písemné žádosti se podávají na formuláři „Žádost o poskytnutí informace“, který lze získat na OÚ Podmoklany.


-zpět nahoru-

 

 

Řešení místních záležitostí se řídí

 

těmito obecně závaznými vyhláškami a směrnicemi

Seznam platných vyhlášek a směrnic obce Podmoklany:

Vyhláška č. 4/95 o čistotě pořádku v obci platná od 18. 10. 1995

Vyhláška č. 1/98 o místních poplatcích platná od 22. 1. 1998

Vyhláška č. 10/01 ze dne 7. 11. 2001 o nákladní s komunálním, stavebním odpadem platná od 2. 6. 2002

Vyhláška č. 3/98 koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce platná od 2. 6. 1998

Směrnice č. 1. soutěž o putovní pohár obce Podmoklany v požárním útoku ze dne 20. 4. 1999

Směrnice č. 2 soutěž o putovní pohár obce Podmoklany ve střelbě na asfaltové terče ze dne 25. 10. 1999

Směrnice č. 1/2003 obce Podmoklany o zveřejňování informací dle zákona 106/1999

Vyhláška č. 12/2003 ze dne 15. 10. 2003 o místním poplatku za provoz a shromažďování sběru a přepravy třídění využívá a odstraňování komunálního odpadu.

 

-zpět nahoru-

 

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 

kterými se řídí ve své činnosti obce Podmoklany

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi úředních orgánů státní správy.

1) Zákony a na řízení vlády

Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, v platném znění jejichž součástí je listina základních práv a svobod.

Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a místním referendu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve změní pozdějších předpisů
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a změně některých zákonů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, v platném, znění
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v platném znění.
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí a majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění
Nařízení vl.č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadání veřejných zakázek, v platném znění
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Další zákony a nařízení vlády upravující samosprávnou činnost obcí a výkon státní správy na svěřeném úseku. (živnostenské podnikání, stavební úřady, životní prostředí,…)

 

-zpět nahoru-

 

 

Žádost o poskytnutí informace 


ve smyslu zákona 106/199 sb. o svobodném přístupu k informacím 
>>> si můžete stáhnout do svého PC zde (*.xls)


 

Sazebník úhrad za poskytování informací
Kopírování :   A4 jedna strana 2Kč
                      A4 oboustranně 3Kč

Tisk z internetu : 6Kč/ A4

Hledání informací : 150Kč/ každá započatá hodina

V případě, že náklady nepřesáhnou 30Kč,- včetně poštovnému, lze informaci poskytnout zdarma.

 

Hrazení nákladů:
1. Žadateli na jeho žádost bude potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů za poskytnutou informaci

2. OÚ může podmínit vydání informace zaplacením zálohy.

 

Účinnost
Tato směrnice OÚ nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004

Ing. Miroslav Marek – místostarosta 
Jiří Zatřepálek - starosta

-zpět nahoru-

 

 

Aktuální plán zasedání obecního zastupitelstva naleznete na úřední desce. Zasedání jsou veřejná a jste na ně srdečně zváni!

 

Podmoklany

Podmoklany

Úřední hodiny

 Pondělí: 15 - 17hod


Čtvrtek: 15 - 17hod

 

Pozn. Ve čtvrtek je přítomna účetní obce


(více viz Kontakty)

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde