Hledat

Úřední deska

Vyveseno
7.12.2021

Vyveseno
6.12.2021

Vyveseno
2.12.2021

Vyveseno
18.11.2021

Vyveseno
18.11.2021

PřihlášeníInformace z našeho obecního úřadu

 

 

Obec Podmoklany, její osady Hudeč, Braníšov (dříve Odraneč) a Cerhov a samoty Sychrov a Na hrázi existují podle zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích č. 128/2000 sb).
Obec je základním územním samosprávným společenství občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranici území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těch vztahů vyplívajících.
Obec má vlastní majetek a finanční zdroje se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem. 

-zpět nahoru-

 

 

Organizační struktura Obecního Úřadu Podmoklany

 

Starosta obce: Mgr. Bičík Milan

Místostarosta: Jun Jaroslav DiS.


Kontakt: 
Obecní úřad Podmoklany 30
582 63 Ždírec nad Doubravou

 

tel: 569 694 710
fax: 569 694 710
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www: http://www.podmoklany.cz

 

IČO: 00580023
DIČ: CZ 00580023
bank. spojení: 32329521 / 0100
obec není plátcem DPH


Úřední hodiny :

Pondělí 15:oo - 17:oo hod

Čtvrtek 15:oo - 17:oo hod

(ve čtvrtek včetně účetní obce)

 

Starosta obce Mgr. Bičík Milan

mobil: 603 186 934 
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Místostarosta Jun Jaroslav DiS.

mobil: 737 066 621

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

externí účetní
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

správce Společenského domu a obecního majetku 

p. Růžička Jan 

mobil: 732 934 410

-zpět nahoru-

 

 

Orgány obce


Zastupitelstvo obce je složeno z 7 členů, kteří rozhodují o věcech patřící do samostatné působnosti obce.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V obci Podmoklany vykonává podle zák. č. 128/2000 § 99 odst.2 a § 102ods.4 funkci rady starosta.

Starosta - Mgr. Bičík Milan - zastupuje obec navenek, stojí v čele obecního úřadu a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce.

Místostarosta - Jun Jaroslav DiS. - zastupuje starostu, jedná a rozhoduje ve všech věcech v době jeho nepřítomnosti.

Orgány zastupitelstva obce (kontrolní)

Finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.

předseda ing. Marek Miroslav,

členové : Bláhová Věroslava, Krajník Lukáš, Ptáčník Michal (Z), Štěrba Karel ml.

Kontrolní výbor – Kontroluje plnění usnesení ZO, dodržování vyhlášek obce a dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti.

předseda Štěrba Karel st.

členové: Čapek Lubomír, DiS., Němcová Marie, Němec Josef(Z), Zatřepálková Marie

-zpět nahoru-

 

 

Místo a způsob jak získat příslušné informace


Informace o činnosti obce může občan obce (trval. pobyt) starší 18. let získat za účasti na jednání ZO, nahlížením do jeho zápisu z jeho jednání a na úřední desce OÚ, Vlastník nemovitosti na území obce může získat informaci pokud se týká jeho osobně.

Informace poskytuje a podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím ( dále jen žádost ) vyřizuje: 

Mgr. Bičík Milan - starosta obce, Jun Jaroslav DiS. – místostarosta

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující je třeba žádost podat písemně.

Písemné žádosti jsou evidovány dnem, kdy je obdrží obecní úřad.

Z podání musí být zřejmé, kdo žádost podává a co je konkrétně požadováno.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a v případě, že se jedná o informaci:
 - se nevztahuje k jeho působnost, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů    žadateli.
 - je nesrozumitelná, nebo formulovaná příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost do 30 dnů upřesnil.
Pokud žadatel neučiní, obecní úřad rozhodne o zamítnutí žádosti.

Požadovanou informaci poskytne obecní úřad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesněn žádosti. Ze závažných důvodů je možno lhůtu prodloužit, nejvýše však o 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení prokazatelně informován.

Veškeré poskytování informací je prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a zřetelem na ochranu osobních údajů.


-zpět nahoru-

 

 

Podání žádostí, stížností, návrhu, podmětu

 

Veškeré písemné žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnosti, podměty či jiná dožádání se doručují poštou na adresu Obecního úřadu Podmoklany. Osobně na Obecní úřad v úředních hodinách.

 

Popis podávání opravných prostředků proti rozhodnutí 
Obecního úřadu Podmoklany

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Podmoklany o odmítnutí nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí informace (i částečné) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu Podmoklany.
Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, kterým se odmítá žádost o poskytnutí informace rozhoduje:

 - ve věcech samostatné působnosti obce – starosta nebo zastupitelstvo obce.

 - ve věcech přenesené působnosti – Krajský úřad Vysočina v Jihlavě jako povinný subjekt nejblíže vyššího stupně.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obecního úřadu.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle občanského soudního řádu.

Písemné žádosti se podávají na formuláři „Žádost o poskytnutí informace“, který lze získat na OÚ Podmoklany.


-zpět nahoru-

 

 

Řešení místních záležitostí se řídí

 

těmito obecně závaznými vyhláškami a směrnicemi

Seznam platných vyhlášek a směrnic obce Podmoklany:

Vyhláška č. 4/95 o čistotě pořádku v obci platná od 18. 10. 1995

Vyhláška č. 1/98 o místních poplatcích platná od 22. 1. 1998

Vyhláška č. 10/01 ze dne 7. 11. 2001 o nákladní s komunálním, stavebním odpadem platná od 2. 6. 2002

Vyhláška č. 3/98 koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce platná od 2. 6. 1998

Směrnice č. 1. soutěž o putovní pohár obce Podmoklany v požárním útoku ze dne 20. 4. 1999

Směrnice č. 2 soutěž o putovní pohár obce Podmoklany ve střelbě na asfaltové terče ze dne 25. 10. 1999

Směrnice č. 1/2003 obce Podmoklany o zveřejňování informací dle zákona 106/1999

Vyhláška č. 12/2003 ze dne 15. 10. 2003 o místním poplatku za provoz a shromažďování sběru a přepravy třídění využívá a odstraňování komunálního odpadu.

 

-zpět nahoru-

 

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 

kterými se řídí ve své činnosti obce Podmoklany

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi úředních orgánů státní správy.

1) Zákony a na řízení vlády

Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, v platném znění jejichž součástí je listina základních práv a svobod.

Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a místním referendu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve změní pozdějších předpisů
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a změně některých zákonů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, v platném, znění
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v platném znění.
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí a majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění
Nařízení vl.č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadání veřejných zakázek, v platném znění
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Další zákony a nařízení vlády upravující samosprávnou činnost obcí a výkon státní správy na svěřeném úseku. (živnostenské podnikání, stavební úřady, životní prostředí,…)

 

-zpět nahoru-

 

 

Žádost o poskytnutí informace 


ve smyslu zákona 106/199 sb. o svobodném přístupu k informacím 
>>> si můžete stáhnout do svého PC zde (*.xls)


 

Sazebník úhrad za poskytování informací
Kopírování :   A4 jedna strana 2Kč
                    A4 oboustranně 3Kč

Tisk z internetu : 6Kč/ A4

Hledání informací : 150Kč/ každá započatá hodina

V případě, že náklady nepřesáhnou 30Kč,- včetně poštovnému, lze informaci poskytnout zdarma.

 

Hrazení nákladů:
1. Žadateli na jeho žádost bude potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů za poskytnutou informaci

2. OÚ může podmínit vydání informace zaplacením zálohy.

 

-zpět nahoru-

 

 

Aktuální plán zasedání obecního zastupitelstva naleznete na úřední desce. Zasedání jsou veřejná a jste na ně srdečně zváni!

 

Podmoklany

Podmoklany

Úřední hodiny

 Pondělí: 15 - 17hod


Čtvrtek: 15 - 17hod

 

Pozn. Ve čtvrtek je přítomna účetní obce


(více viz Kontakty)